Preparat: Grenalvon kaps. twarde(1 mg) - 100 szt.

Substancja czynna Anagrelide
Nazwa preparatu Grenalvon kaps. twarde(1 mg) - 100 szt.
Producent Zentiva
Zawartość opakowania 100 szt.
Kod EAN 5909991354077
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej
Cena (-)
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Obniżanie zwiększonej liczby płytek krwi u zagrożonych pacjentów z nadpłytkowością samoistną (NS), którzy nie tolerują wcześniej stosowanego leczenia lub u których zwiększona liczba płytek krwi nie obniżyła się do zadawalających wartości podczas wcześniej stosowanego leczenia. Zagrożenie pacjenta z nadpłytkowością samoistną określa się na podstawie obecności jednego lub więcej z następujących czynników: wiek >60 lat, liczba płytek krwi >1000 x 109/l, przebyte zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne.
Dawkowanie Doustnie. Leczenie anagrelidem powinien rozpocząć klinicysta z odpowiednim doświadczeniem w zakresie postępowania z nadpłytkowością samoistną. Zalecana dawka początkowa wynosi 1 mg na dobę, podawana w 2 podzielonych dawkach (0,5 mg/dawkę). Dawkę początkową należy podawać przez co najmniej 1 tydz. Po tygodniu dawkę można dostosować indywidualnie tak, aby osiągnąć najmniejszą skuteczną dawkę wymaganą do zmniejszenia i (lub) utrzymania liczby płytek krwi poniżej 600 x 109/l, najlepiej w zakresie od 150 x 109/l do 400 x 109/l. Tempo zwiększania dawki nie może być większe niż 0,5 mg na dobę w ciągu 1 tyg., a zalecana maksymalna dawka jednorazowa nie powinna przekraczać 2,5 mg. W badaniach klinicznych stosowano dawki 10 mg na dobę. Skuteczność leczenia anagrelidem musi być regularnie monitorowana. Jeśli dawka początkowa jest większa niż 1 mg na dobę, należy oznaczać liczbę płytek krwi co 2 dni w trakcie pierwszego tygodnia leczenia, a następnie co najmniej raz w tygodniu, aż do osiągnięcia stałej dawki podtrzymującej. Zwykle zmniejszenie liczby płytek krwi obserwuje się w ciągu od 14 do 21 dni od rozpoczęcia leczenia, a u większości pacjentów właściwa odpowiedź terapeutyczna następuje i zostaje utrzymana podczas stosowania dawki od 1 do 3 mg na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Obserwowana różnica w farmakokinetyce pomiędzy osobami w podeszłym wieku a młodymi pacjentami cierpiącymi na NS nie daje podstaw do stosowania innego dawkowania początkowego lub innych etapów dostosowania dawki do indywidualnego, zoptymalizowanego programu dawkowania anagrelidu. Częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych (głównie związanych z sercem) była w tej grupie wiekowej 2-krotnie większa. Potencjalne ryzyko i korzyści leczenia anagrelidem pacjenta z zaburzeniem czynności nerek należy ocenić przed rozpoczęciem leczenia. Zaleca się niestosowanie leczenia anagrelidem u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Potencjalne ryzyko i korzyści leczenia anagrelidem pacjenta z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby należy ocenić przed rozpoczęciem leczenia. Dzieci i młodzież. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności anagrelidu u dzieci i młodzieży. Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży jest bardzo ograniczone. Należy zachować ostrożność podczas stosowania anagrelidu u tej grupy pacjentów. Ponieważ wytyczne dla dzieci i młodzieży nie są dostępne, uważa się, że odpowiednie jest stosowanie kryteriów diagnostycznych WHO stosowanych w rozpoznawaniu NS u pacjentów dorosłych. Należy ściśle stosować się do wytycznych dotyczących diagnostyki nadpłytkowości samoistnej, a jeżeli pojawiają się wątpliwości, diagnozę należy poddawać okresowej ocenie. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozróżnienie nadpłytkowości samoistnej od nadpłytkowości dziedzicznej lub wtórnej; konieczne może być przeprowadzenie analizy genetycznej i biopsji szpiku kostnego. Leczenie cytoredukujące stosuje się zazwyczaj u dzieci i młodzieży z grupy wysokiego ryzyka. Leczenie anagrelidem należy rozpocząć wyłącznie, jeżeli wystąpią oznaki progresji choroby lub jeżeli wystąpią zakrzepy. Jeżeli leczenie zostanie rozpoczęte, należy regularnie dokonywać oceny stosunku korzyści do ryzyka oraz okresowo dokonywać oceny konieczności dalszego leczenia. Docelowa liczba płytek krwi jest szacowana przez lekarza prowadzącego indywidualnie dla każdego pacjenta. Jeżeli po ok. 3 mies. u dziecka lub pacjenta w wieku młodzieńczym nie wystąpi zadowalająca odpowiedź na leczenie, należy rozważyć zaprzestanie terapii. Brak zaleceń dotyczących dawkowania. Sposób podania. Kapsułki należy połykać w całości. Nie rozgniatać kapsułek ani nie rozcieńczać ich zawartości w płynach.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Anagrelide

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Thromboreductin kaps. twarde(0,5 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Anagrelide Vipharm kaps. twarde(0,5 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Anagrelide Vipharm kaps. twarde(1 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Grenalvon kaps. twarde(0,5 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Grenalvon kaps. twarde(1 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Anagrelide Sandoz kaps. twarde(0,5 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Anagrelide Accord kaps. twarde(0,5 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Anagrelide Accord kaps. twarde(1 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Anagrelide Zentiva kaps. twarde(0,5 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Anagrelide Mylan kaps. twarde(0,5 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Anagrelide Stada kaps. twarde(0,5 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Anagrelid Aurovitas kaps. twarde(0,5 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Anagrelide Bluefish kaps. twarde(0,5 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN