Preparat: Rhesonativ roztw. do wstrz.(125 µg/ml) - amp. 1 ml

Substancja czynna Anti-D rh immunoglobulin
Nazwa preparatu Rhesonativ roztw. do wstrz.(125 µg/ml) - amp. 1 ml
Producent Octapharma
Zawartość opakowania amp. 1 ml
Kod EAN 5909990645343
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 65+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena (-)
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D) kobiet Rh (D) ujemnych u kobiet w wieku rozrodczym w następujących sytuacjach: zaplanowana profilaktyka przed porodem; profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży, włącznie z: poronienie/poronienie zagrażające, ciąża pozamaciczna lub zaśniad groniasty, wewnątrzmaciczną śmiercią płodu, krwawienie przezłożyskowe wynikające z krwawienia przedporodowego, punkcja owodni, biopsja kosmówki, inne manipulacyjne zabiegi położnicze w trakcie ciąży, np. np. obrót zewnętrzny, inwazyjne interwencje, kardocenteza, tępy uraz jamy brzusznej lub interwencja chirurgiczna w celu leczenia płodu; poród dziecka RH (D) dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe). Leczenie kobiet Rh (D) ujemnych w wieku rozrodczym po przetoczeniu niezgodnej krwi Rh (D) dodatniej lub innych produktów zawierających krwinki czerwone np. koncentrat płytek krwi.
Dawkowanie Domięśniowo. Dorośli. Dawka immunoglobuliny anty-D powinna być dostosowana do poziomu kontaktu z krwinkami czerwonymi Rh (D) dodatnimi i ustalona na podstawie założenia, że ok. 10 μg (50 j.m.) immunoglobuliny anty-D neutralizuje 0,5 ml koncentratu krwinek czerwonych Rh (D) dodatnich lub 1 ml krwi Rh (D) dodatniej. Zaplanowana profilaktyka przed porodem: pojedyncza dawka (np. 250 μg lub 1250 j.m.) między 28 a 30 tyg. ciąży lub dwie dawki w 28 i 34 tyg. Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży: pojedyncza dawka (np.125 μg lub 625 j.m. przed 12 tyg. ciąży; 250 μg lub 1250 j.m. po 12 tyg. ciąży)  powinna zostać podana jak najszybciej, w ciągu 72 h i w razie potrzeby powtarzana co 6-12 tyg. przez okres trwania ciąży. W przypadku punkcji owodni i biopsji kosmówkowej po zabiegu należy podać pojedynczą dawkę leku (np. 250 μg lub 1250 j.m.). Profilaktyka po porodzie: dawki wahają się w granicach 100-300 μg lub 500-1500 j.m. W przypadku podania mniejszej dawki (100 μg lub 500 j.m.) należy określić wielkość krwawienia płodowomatczynego. Dawka standardowa: 1250 j.m. (250 μg). Preparat powinien zostać podany matce jak najszybciej w ciągu 72 h od porodu dziecka RH (D) dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe). Jeśli minęło więcej niż 72 h, nie należy rezygnować z podania preparatu. Dawkę poporodową należy podać nawet w przypadku, gdy zastosowano profilaktykę przed porodem i można zaobserwować jej działanie rezydualne w surowicy matki. W przypadku podejrzenia rozległego krwawienia płodowo-matczynego (ponad 4 ml - 0,7%-0,8% kobiet), np. przy niedokrwistości u płodu/noworodka lub wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, powinno się ocenić jego wielkość za pomocą odpowiedniej metody, np. test z wymywaniem kwaśnym buforem Kleihauer-Betke stosowany do wykrywania HbF lub cytometria przepływowa stosowana w szczególności do identyfikacji krwinek RhD-dodatnich. Należy podać odpowiednio dodatkowe dawki immunoglobuliny anty-D (10 μg lub 50 j.m.) na 0,5 ml krwinek czerwonych płodu. Przetoczenie niezgodnych krwinek czerwonych: zalecana dawka wynosi 20 μg (100 j.m.) immunoglobuliny anty-D na 2 ml przetoczonej krwi Rh (D) dodatniej lub na 1 ml koncentratu krwinek czerwonych. Zaleca się konsultację ze specjalistą transfuzjologii w celu oceny zasadności zabiegu wymiany krwinek czerwonych w celu zmniejszenia zawartości D-dodatnich krwinek czerwonych i określenia dawki immunoglobuliny anty-D koniecznie do zahamowania immunizacji. Należy przeprowadzać testy kontrolne na obecność krwinek czerwonych RhD-dodatnich co 48 h i kontynuować podawanie immunoglobuliny anty-D do momentu, aż niemożliwe będzie wykrycie w krwioobiegu krwinek czerwonych RhD-dodatnich. W każdych okolicznościach sugeruje się nieprzekraczanie dawki maksymalnej 3000 μg (15 000 j.m.) z uwagi na ryzyko hemolizy. Zaleca się użycie alternatywnego preparatu w postaci dożylnej, ponieważ jego zastosowanie pozwoli natychmiast osiągnąć odpowiednie stężenie w osoczu. Jeśli preparat w postaci dożylnej nie jest dostępny, należy podać bardzo dużą objętość domięśniowo przez okres kilku dni. Szczególne grupy pacjentów. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci. W przypadku pacjentek z nadwagą/otyłych należy rozważyć zastosowanie preparatu anty-D do podawania dożylnego. Sposób podania. Preparat powinien być podawany domięśniowo. Jeżeli wymagane jest wstrzyknięcie dużej objętości preparatu (>2 ml u dzieci lub >5 ml u dorosłych) zalecane jest podanie w podzielonych dawkach w różne miejsca. W przypadku zaburzeń krzepnięcia, gdy przeciwwskazane jest podawanie domięśniowe, można zastosować alternatywny preparat w postaci dożylnej. Wstrzyknięcie można podać podskórnie, jeśli preparat w postaci dożylnej nie jest dostępny. Wówczas powinno się zastosować delikatne uciśnięcie z zastosowaniem tamponu w miejscu wstrzyknięcia.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Anti-D rh immunoglobulin

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Gamma Anty D 50 roztw. do wstrz.(50 µg/ml) - amp. 1 ml amp. 1 ml 100% (-) PLN 204,00 PLN
Gamma Anty D 150 roztw. do wstrz.(150 µg/ml) - amp. 1 ml amp. 1 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Rhesonativ roztw. do wstrz.(125 µg/ml) - amp. 1 ml amp. 1 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Rhesonativ roztw. do wstrz.(125 µg/ml) - amp. 2 ml amp. 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Rhophylac roztw. do wstrz.(300 µg/2 ml) - amp.-strzyk. 2 ml amp.-strzyk. 2 ml 100% (-) PLN 376,27 PLN