Regulamin serwisu bartoszmowi.pl

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem bartoszmowi.pl (a także lukaszmowi.pl, marianmowi.pl - per analogiam do imienia aktualnie urzędującego Ministra Zdrowia) zwanego dalej Bartoszem

2. Każda osoba korzystająca z Bartosza z wykorzystaniem przeglądarki internetowej na komputerze stacjonarnym, urządzeniu mobilnym i innym zwana jest dalej Użytkownikiem

3. Korzystanie z Bartosza jest równoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody przez użytkownika na wszystkie zasady, warunki, ostrzeżenia i inne nieprzewidziane prawem postanowienia zawarte w Regulaminie.

4. Jeżeli użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z punktów Regulaminu jest proszony o opuszczenie Bartosza.

§ 2 Założenia ogólne

1. Wydawcą i administratorem Bartosza jest Michał Nedoszytko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Nedoszytko w Gdańsku, 80-336 ul. Czyzewskiego 30/5 (zwany dalej Kierownikiem)

2. Naczelną zasadą Bartosza jest dostarczanie lekarzom oraz pracownikom służby zdrowia aktualnych informacji dotyczących leków, ich cen oraz zasad refundacji a także narzędzi i informacji użytecznych w codziennej pracy w służbie zdrowia.

3. Kolejną naczelną zasadą Bartosza jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, ustawodstwem krajowym oraz Polityką Prywatności Bartosza.

§ 3

Prawa i obowiązki użytkowników

1. Pełna treść Bartosza (pełen indeks leków) jest przeznaczona dla lekarzy oraz pracowników służby zdrowia - dostęp do niej wymaga akceptacji Regulaminu i potwierdzenia faktu, że użytkownik jest lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

2. Dla osób niezwiązanych z medycyną dostępna jest część serwisu zawierająca indeks leków refundowanych.

3. Informacje umieszczane na Bartoszu mogą wymagać i powinny być bezwględnie poddane dodatkowej weryfikacji przez Użytkownika serwisu. W przypadku jakiejkolwiek nieścisłości Użytkownik powinien skontaktować się z kierownikiem.

§ 4 Baza Leków

1. Baza leków umieszczana na Bartoszu pobierana jest z zewnętrznych, profesjonalnych baz danych leków i materiałów medycznych oraz konsolidowana z innymi dostępnymi informacjami dotyczącymi leków refundowanych takich jak źródła danych, dostępne na stronach Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

2. Baza danych jest aktualizowana regularnie, w tygodniowych interwałach oraz w momencie rozpoczęcia obowiązywania nowych list refundacyjnych

3. Kierownik dokłada wszelkich starań aby informacje dostępne na Bartoszu były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, niemniej jednak Bartosz jest jedynie narzędziem pomocniczym, a kierownik nie może odpowiadać i nie odpowiada za ewentualne błędy, brakujące dane lub nieaktualne informacje. Stąd konieczność dodatkowej weryfikacji danych przez Użytkownika.

4. W przypadku wątpliwości lub możliwej niezgodności elementów bazy leków ze stanem faktycznym, Użytkownik proszony jest o kontakt z kierownikiem i zapoznanie się z informacją dotyczącą bazy danych.

§ 5

Ochrona i poufność danych osobowych

1. Bartosz z założenia nie gromadzi danych osobowych, niemniej bycie subskrybentem newslettera wymaga podania adresu e-mail, który w określonych przypadkach może być daną osobową.

2. Wszelkie informacje w zakresie zasad, sposobu, celu, podstawy, czasu ewentualnego przetwarzania danych osobowych oraz związanych z tym przetwarzaniem uprawnieniach Użytkowników, zamieszczone zostały w oddzielnej zakładce « Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.»

3. Do poprawnego działania Bartosza wymagane są tzw. ciasteczka (cookies). W przypadku braku zgody na ich zastosowanie Użytkownik może wyłączyć wykorzystanie ciasteczek w przeglądarce internetowej.

4. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, prywatności i ciasteczek opisane się w Polityce Prywatności, która dostępna jest w serwisie w zakładce « Polityka Prywatności. »

§ 6

Uprawnienia Kierownika

Kierownik zastrzega sobie prawo do:

1. edycji, usunięcia, zmiany wyglądu, zawartości, sposobu działania Bartosza bez podania przyczyny,

2. częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do Bartosza Użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu,

3. zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

§ 7

Przeniesienie Odpowiedzialności

Kierownik nie ponosi odpowiedzialności za:

1. formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji Bartosza,

2. formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach Bartosza a pochodzących ze źródeł zewnętrznych,

3. Nieprawidłowości w działaniu Bartosza wynikające z zewnętrznych przyczyn - takich jak awarie w działaniu serwera.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Użytkowanie Bartosza jest tożsame z akceptacją Regulaminu.

2. Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie bartoszmowi.pl/regulamin

3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Rozumiem Więcej - prywatność i ciastka
Bartosz potrzebuje ciasteczek (cookies) do działania. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w Twojej przeglądarce.