Preparat: Verzenios tabl. powl.(150 mg) - 70 szt.

Substancja czynna Abemaciclib
Nazwa preparatu Verzenios tabl. powl.(150 mg) - 70 szt.
Producent Eli Lilly Nederland
Zawartość opakowania 70 szt.
Kod EAN 5014602500993
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 65+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej
Cena (-)
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie kobiet chorych na raka piersi wykazującego ekspresję receptora hormonalnego (HR) i niewykazującego ekspresji receptora typu 2. dla ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2), w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem w ramach pierwszej linii leczenia hormonalnego lub u kobiet, które wcześniej stosowały terapię hormonalną. U kobiet przed menopauzą lub w okresie okołomenopauzalnym terapię hormonalną należy stosować w skojarzeniu z agonistą hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH).
Dawkowanie Doustnie. Zalecana dawka abemacyklibu to 150 mg dwa razy na dobę w przypadku stosowania w skojarzeniu z terapią hormonalną. Należy zapoznać się z ChPL leku podawanego w skojarzeniu. Preparat powinien być przyjmowany nieprzerwanie, dopóki leczenie przynosi pacjentce korzyści kliniczne lub do czasu wystąpienia niemożliwych do zaakceptowania objawów toksyczności. Należy pouczyć pacjentkę aby w przypadku wystąpienia wymiotów lub pominięcia dawki, następną dawkę przyjęła w wyznaczonym czasie; nie należy przyjmować dodatkowej dawki. Modyfikacja dawki. W przypadku niektórych działań niepożądanych dawkę należy modyfikować zgodnie ze schematem: zalecana dawka: 150 mg 2 razy na dobę – pierwsza modyfikacja dawki: 100 mg 2 razy na dobę – druga modyfikacja dawki: 50 mg 2 razy na dobę. Zalecenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku objawów toksyczności hematologicznej. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy wykonać morfologię krwi z rozmazem, po czym kontrolować ją co 2 tyg. przez pierwsze 2 mies., co miesiąc przez następne 2 mies. oraz w przypadku wskazań klinicznych. Zalecane jest, aby przed rozpoczęciem leczenia ANC wynosiła ≥1500/mm3, liczba płytek krwi ≥100 000/mm3, a stężenie hemoglobiny ≥8 g/dl. Objawy toksyczności 3. stopnia: wstrzymać dawkowanie do czasu złagodzenia objawów toksyczności do stopnia 2. lub mniejszego. Objawy toksyczności 3. stopnia nawracające lub 4. stopnia: wstrzymać dawkowanie do czasu złagodzenia objawów toksyczności do stopnia 2. lub mniejszego; wznowić podawanie w dawce zredukowanej o jeden poziom. Jeśli pacjentka wymaga podania czynników wzrostu komórek krwi: wstrzymać dawkowanie abemacyklibu na co najmniej 48 h po podaniu ostatniej dawki czynników wzrostu komórek krwi i do czasu złagodzenia objawów toksyczności do stopnia 2. lub mniejszego; wznowić podawanie od mniejszej dawki, chyba że dawka już została zmniejszona z powodu objawów toksyczności, które spowodowały konieczność zastosowania czynnika wzrostu. Zalecenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku biegunki. Po wystąpieniu pierwszych objawów biegunki należy rozpocząć stosowanie leków przeciwbiegunkowych, takich jak loperamid. Objawy toksyczności stopnia 2.: jeśli w ciągu 24 h objawy toksyczności nie zmniejszą się do stopnia 1. lub mniejszego, należy wstrzymać dawkowanie do czasu ich ustąpienia. Objawy toksyczności stopnia 2. utrzymujące się lub nawracające po wznowieniu podawania tej samej dawki, pomimo zastosowania leków wspomagających w dawkach maksymalnych oraz stopnia 3. lub 4., albo wymagające hospitalizacji: wstrzymać dawkowanie do czasu złagodzenia objawów toksyczności do stopnia 1. lub mniejszego; wznowić podawanie w dawce zredukowanej o jeden poziom. Zalecenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku zwiększenia aktywności aminotransferaz. Przed rozpoczęciem leczenia należy kontrolować aktywność AlAT i AspAT, po czym kontrolować je co 2 tyg. przez pierwsze 2 mies., co miesiąc przez następne 2 mies. oraz w przypadkach wskazanych ze względów klinicznych. Objawy toksyczności utrzymujące się lub nawracające stopnia 2., albo stopnia 3. (>5,0-20,0 x GGN): wstrzymać dawkowanie do czasu złagodzenia objawów toksyczności do poziomu wyjściowego lub do stopnia 1.; wznowić podawanie w dawce zredukowanej o jeden poziom. Zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT > 3 x GGN ŁĄCZNIE ze zwiększeniem stężenia bilirubiny całkowitej >2 x GGN, bez cholestazy lub toksyczność 4. stopnia: zakończyć leczenie abemacyklibem. Zalecenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku choroby śródmiąższowej płuc (ChŚP)/zapalenia płuc. Przewlekłe lub nawracające objawy toksyczności stopnia 2. nieustępujące pomimo stosowania maksymalnego leczenia wspomagającego w ciągu 7 dni do poziomu wyjściowego lub do stopnia 1.: wstrzymać dawkowanie do czasu złagodzenia objawów toksyczności do poziomu wyjściowego lub do stopnia 1.; wznowić podawanie w dawce zredukowanej o jeden poziom. Toksyczność 3. lub 4. stopnia: zakończyć leczenie abemacyklibem. Zalecenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku innych objawów toksyczności niehematologicznej. Utrzymujące się lub nawracające objawy toksyczności stopnia 2., które pomimo zastosowania maksymalnego leczenia wspomagającego nie zmniejszyły się do poziomu wyjściowego lub do stopnia 1. w ciągu 7 dni, toksyczność 3. lub 4. stopnia: wstrzymać dawkowanie do czasu złagodzenia objawów toksyczności do stopnia 1. lub mniejszego; wznowić podawanie w dawce zredukowanej o jeden poziom. Inhibitory CYP3A4. Należy unikać jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów CYP3A4. Jeśli nie można uniknąć stosowania silnych inhibitorów CYP3A4, należy zmniejszyć dawkę abemacyklibu do 100 mg 2 razy na dobę. U pacjentek leczonych dawką abemacyklibu zmniejszoną do 100 mg 2 razy na dobę i u których nie można uniknąć jednoczesnego podawania silnego inhibitora CYP3A4, należy dodatkowo zmniejszyć dawkę abemacyklibu do 50 mg 2 razy na dobę. U pacjentek, u których dawkę abemacyklibu zmniejszono do 50 mg 2 razy na dobę i u których nie można uniknąć jednoczesnego podawania silnego inhibitora CYP3A4, można nadal stosować abemacyklib w tej dawce, ściśle monitorując pacjentki pod kątem występowania objawów toksyczności. Ewentualnie można zmniejszyć dawkę abemacyklibu do 50 mg raz na dobę lub odstawić preparat. Jeśli odstawiono inhibitor CYP3A4, dawkę abemacyklibu należy zwiększyć do dawki stosowanej przed rozpoczęciem podawania inhibitora CYP3A4 (po upływie czasu odpowiadającego 3–5 okresom półtrwania inhibitora CYP3A4). Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczna modyfikacja dawki ze względu na wiek pacjentki. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania abemacyklibu u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i ściśle je monitorować pod kątem występowania objawów toksyczności. U pacjentek z ciężkimi (stopień C według klasyfikacji Child-Pugh) zaburzeniami czynności wątroby zaleca się zmniejszenie częstotliwości stosowania do jednego podania na dobę. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności abemacyklibu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Sposób podania. Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków, codziennie mniej więcej o tej samej porze. Podczas przyjmowania leku nie należy spożywać grejpfrutów ani soku grejpfrutowego. Tabletki należy połykać w całości (pacjentki nie powinny żuć, kruszyć ani dzielić tabletek przed połknięciem).
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Abemaciclib

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Verzenios tabl. powl.(50 mg) - 70 szt. 70 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Verzenios tabl. powl.(100 mg) - 70 szt. 70 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Verzenios tabl. powl.(150 mg) - 70 szt. 70 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN