Preparat: Abevmy konc. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiolka 16 ml

Substancja czynna Bevacizumab
Nazwa preparatu Abevmy konc. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiolka 16 ml
Producent Mylan IRE Healthcare
Zawartość opakowania fiolka 16 ml
Kod EAN 5901797710989
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej
Cena (-)
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Lek w skojarzeniu z chemioterapią opartą na fluoropirymidynie jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami. Terapia skojarzona bewacyzumabem z chemioterapią opartą o paklitaksel jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących statusu receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2), patrz ChPL. Terapia skojarzona bewacyzumabem z kapecytabiną jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny, nie został uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub antracykliny w ramach leczenia uzupełniającego w czasie ostatnich 12 miesięcy nie powinni być leczeni produktem bewacyzumabem w skojarzeniu z kapecytabiną. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących statusu receptora HER2, patrz ChPL. Lek w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa. Lek w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, z aktywującymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Lek w skojarzeniu z interferonem alfa-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym i (lub) rozsianym rakiem nerki. Lek w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO [Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa]) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej. Lek w skojarzeniu z karboplatyną i gemcytabiną lub w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z pierwszym nawrotem wrażliwego na związki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wcześniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków działających na receptor dla VEGF. Lek w skojarzeniu z paklitakselem, topotekanem lub pegylowaną liposomalną doksorubicyną jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotem opornego na związki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy otrzymali wcześniej nie więcej niż dwa schematy chemioterapii i u których nie stosowano wcześniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków działających na receptor dla VEGF. Lek w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyną lub alternatywnie u pacjentek, które nie mogą być leczone związkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentek z przetrwałym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.
Dawkowanie
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Bevacizumab

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Avastin konc. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiolka 4 ml fiolka 4 ml 100% (-) PLN 1417,50 PLN
Avastin konc. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiolka 16 ml fiolka 16 ml 100% (-) PLN 5670,00 PLN
Mvasi konc. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiolka 4 ml fiolka 4 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Mvasi konc. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiolka 16 ml fiolka 16 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Zirabev konc. i rozp. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiolka 4 ml fiolka 4 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Zirabev konc. i rozp. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiolka 16 ml fiolka 16 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Alymsys konc. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiolka 4 ml fiolka 4 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Alymsys konc. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiolka 16 ml fiolka 16 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abevmy konc. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiolka 16 ml fiolka 16 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abevmy konc. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiolka 4 ml fiolka 4 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Oyavas konc. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiol. 4 ml fiol. 4 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Oyavas konc. do sporz. roztw. do inf.(25 mg/ml) - fiol. 16 ml fiol. 16 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN