Preparat: Airiam aerozol inhalacyjny, roztw.((100 µg+6 µg)/dawkę) - 120 dawek (pojemnik)

Substancja czynna Beclometasone dipropionate+Formoterol fumarate
Nazwa preparatu Airiam aerozol inhalacyjny, roztw.((100 µg+6 µg)/dawkę) - 120 dawek (pojemnik)
Producent Zentiva
Zawartość opakowania 120 dawek (pojemnik)
Kod EAN 5909991503505
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C tak
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci ryczałt
Cena pełnopłatna 89,09 PLN
Wysokość dopłaty (ryczałt) 3,20 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (ryczałt i S) Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Astma. Regularne leczenie astmy, wymagające zastosowania leku złożonego (wziewnego kortykosteroidu i długo działającego β2-agonisty): u pacjentów z niewystarczającą kontrolą objawów choroby za pomocą kortykosteroidów wziewnych oraz stosowanego doraźnie szybko działającego, wziewnego β2-agonisty lub u pacjentów, u których uzyskano odpowiednią kontrolę objawów choroby za pomocą zarówno kortykosteroidów wziewnych, jak i długo działających β2-agonistów. POChP. Leczenie objawowe pacjentów z ciężką postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) (wartość FEV1 <50% wartości należnej) oraz nawracającymi w przeszłości zaostrzeniami, u których występują wyraźne objawy choroby pomimo regularnego leczenia długo działającymi lekami rozszerzającymi oskrzela.
Dawkowanie Wziewnie. Astma. Lek nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym okresie leczenia astmy. Dawkowanie składników leku należy ustalać indywidualne i dostosować je do stopnia ciężkości choroby. Należy wziąć to pod uwagę nie tylko w momencie rozpoczynania leczenia lekami złożonymi, ale także podczas ustalania dawki. Jeśli u pacjenta jest konieczne zastosowanie skojarzenia substancji czynnych w dawkach innych niż te dostępne w inhalatorze złożonym, należy przepisać odpowiednie dawki β2-agonistów i (lub) kortykosteroidów do podania za pomocą osobnych inhalatorów. Dipropionian beklometazonu zawarty w preparacie ulega rozmieszczeniu w drogach oddechowych charakterystycznemu dla cząsteczek o bardzo drobnych rozmiarach (ang. extrafine), dzięki czemu osiągane jest silniejsze działanie terapeutyczne niż w przypadku postaci dipropionianu beklometazonu o cząsteczkach większych rozmiarów (100 µg dipropionianu beklometazonu bardzo drobnocząsteczkowego zawartego w leku Airiam jest równoważne 250 µg dipropionianu beklometazonu o większych cząsteczkach). Z tego względu, całkowita dawka dobowa dipropionianu beklometazonu przyjmowana w leku Airiam powinna być mniejsza niż całkowita dawka dobowa przyjmowana w preparatach zawierających  dipropionian beklometazonu o większych cząsteczkach. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów, u których zmieniono leczenie dipropionianem beklometazonu o dużych rozmiarach cząsteczek na leczenie lekiem Airiam; dawkę dipropionianu beklometazonu należy zmniejszyć i dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Terapia podtrzymująca. Lek jest przyjmowany regularnie jako leczenie podtrzymujące, a dodatkowy, szybko działający lek rozszerzający oskrzela jest stosowany w razie potrzeby (pacjentom należy doradzić, by zawsze mieli przy sobie inny szybko działający lek rozszerzający oskrzela do stosowania w razie potrzeby). Dorośli: 1 lub 2 inhalacje 2 razy na dobę; maksymalna dawka dobowa to 4 inhalacje. Terapia podtrzymująca i doraźna. Lek przyjmowany jest regularnie jako leczenie podtrzymujące oraz, w razie potrzeby, w przypadku wystąpienia objawów astmy. Pacjenci przyjmują stosowaną dobową dawkę podtrzymującą leku Airiam i dodatkowo przyjmują w razie potrzeby lek Airiam w przypadku wystąpienia objawów astmy. Pacjentów należy poinstruować, by zawsze mieli przy sobie lek Airiam do zastosowania doraźnie. Terapię podtrzymującą i doraźną preparatem należy rozważyć zwłaszcza u pacjentów z: niedostateczną kontrolą astmy i koniecznością stosowania leczenia doraźnego; zaostrzeniem astmy w przeszłości wymagającym interwencji medycznej. U pacjentów, którzy często przyjmują doraźnie dużą liczbę inhalacji lekiem, konieczne jest dokładne monitorowanie zależnych od dawki działań niepożądanych. Dorośli: zalecana dawka podtrzymująca to 1 inhalacja 2 razy na dobę (1 inhalacja rano i 1 inhalacja wieczorem). W razie wystąpienia objawów, pacjenci powinni przyjąć 1 dodatkową inhalację w razie potrzeby. Jeśli objawy utrzymują się po kilku minutach, należy wykonać dodatkową inhalację. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 inhalacji. Pacjentom wymagającym częstego przyjmowania inhalacji doraźnych w ciągu doby, należy zdecydowanie zalecić zwrócenie się o pomoc medyczną. Należy u nich ponownie ocenić stan astmy i ponownie przeanalizować terapię podtrzymującą. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Pacjenci powinni być regularnie poddawani kontroli lekarskiej, co pozwoli utrzymać optymalne dawkowanie leku, o którego zmianie może zadecydować jedynie lekarz. Należy stopniowo ustalić najmniejszą dawkę  zapewniającą skuteczną kontrolę objawów choroby. Po uzyskaniu kontroli objawów za pomocą najmniejszej zalecanej dawki, kolejnym etapem leczenia może być próba zastosowania tylko kortykosteroidu wziewnego. Należy zalecić pacjentom, aby przyjmowali lek codziennie, nawet w okresie bez objawów astmy. Zaleca się, by nie przerywać nagle leczenia preparatem. POChP. Dorośli: 2 inhalacje 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Brak dostępnych danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. U pacjentów z ciężką postacią marskości wątroby można spodziewać się nasilonej ekspozycji. Sposób podania. W celu zapewnienia właściwego zastosowania leku, lekarz lub inny wykwalifikowany pracownik opieki medycznej powinni pokazać pacjentowi, jak prawidłowo posługiwać się inhalatorem. Inhalator jest wyposażony w licznik dawek w przedniej części dozownika, który pokazuje ile dawek leku pozostało. Dla wielkości opakowania 120 dawek, za każdym razem, gdy pacjent naciska pojemnik, zostaje uwolniona dawka leku, a licznik dawek odlicza o jedną dawkę mniej, ale okno wskaźnika dawki wyświetla liczbę rozpyleń pozostałych w inhalatorze w jednostkach co dwadzieścia (np. 120, 100, 80 itd.). Pacjentów należy poinformować, aby uważali by nie upuścić inhalatora, gdyż może to spowodować odliczenie kolejnej dawki. Przed pierwszym użyciem inhalatora, pacjent powinien wykonać trzy rozpylenia w powietrze, natomiast jeśli inhalator nie był używany przez 14 dni lub dłużej, pacjent powinien wykonać jedno rozpylenie w powietrze, w celu upewnienia się, czy urządzenie działa prawidłowo. Po pierwszym teście inhalatora, licznik dawek powinien pokazywać liczbę 120. Pacjentom należy zalecić płukanie jamy ustnej lub gardła wodą lub mycie zębów po inhalacji przepisaną dawką, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia drożdżakami jamy ustnej i gardła. Pacjenci, którzy mają trudności z synchronizowaniem uwolnienia dawki aerozolu z wykonaniem wdechu, mogą korzystać z komory inhalacyjnej (spejsera) AeroChamber Plus. Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka powinni poinstruować pacjenta odnośnie prawidłowego użycia i czyszczenia inhalatora i spejsera w celu zapewnienia optymalnego dostarczenia do płuc leku podawanego wziewnie. Pacjenci stosujący komorę inhalacyjną AeroChamber Plus mogą to uzyskać wykonując jeden ciągły, powolny i głęboki oddech przez spejser, bez żadnego opóźnienia między uwolnieniem leku z inhalatora a wdechem.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Beclometasone dipropionate+Formoterol fumarate

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Fostex aerozol inhalacyjny, roztw.((100 µg+6 µg)/dawkę) - 180 dawek (pojemnik) 180 dawek (pojemnik) ryczałt 29,73 PLN 165,91 PLN
Fostex aerozol inhalacyjny, roztw.((200 µg+6 µg)/dawkę) - 180 dawek (pojemnik) 180 dawek (pojemnik) ryczałt 29,73 PLN 165,91 PLN
Formodual aerozol inhalacyjny, roztw.((100 µg+6 µg)/dawkę) - 180 dawek (pojemnik) 180 dawek (pojemnik) ryczałt 4,80 PLN 140,98 PLN
Fostex Nexthaler proszek do inh.((100 µg+6 µg)/dawkę) - inhalator 120 dawek inhalator 120 dawek 100% (-) PLN 0,00 PLN
Fostex Nexthaler proszek do inh.((100 µg+6 µg)/dawkę) - inhalator 180 dawek inhalator 180 dawek 30% 67,22 PLN 165,91 PLN
Fostex Nexthaler proszek do inh.((100 µg+6 µg)/dawkę) - 2 inhalatory x 180 dawek 2 inhalatory x 180 dawek 30% 123,04 PLN 320,41 PLN
Formodual aerozol inhalacyjny, roztw.((200 µg+6 µg)/dawkę) - 120 dawek (pojemnik) 120 dawek (pojemnik) 100% (-) PLN 0,00 PLN
Formodual aerozol inhalacyjny, roztw.((200 µg+6 µg)/dawkę) - 180 dawek (pojemnik) 180 dawek (pojemnik) ryczałt 4,80 PLN 140,98 PLN
Airiam aerozol inhalacyjny, roztw.((100 µg+6 µg)/dawkę) - 120 dawek (pojemnik) 120 dawek (pojemnik) ryczałt 3,20 PLN 89,09 PLN