Preparat: Bufomix Easyhaler proszek do inh.((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - inhalator (120 dawek)

Substancja czynna Budesonide+Formoterol fumarate
Nazwa preparatu Bufomix Easyhaler proszek do inh.((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - inhalator (120 dawek)
Producent Orion Corporation
Zawartość opakowania inhalator (120 dawek)
Kod EAN 5909991137458
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C tak
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz tak
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci ryczałt
Cena pełnopłatna 127,96 PLN
Wysokość dopłaty (ryczałt) 37,17 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (ryczałt i S) Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Astma. Lek wskazany jest u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat i starszej w regularnym leczeniu astmy w przypadkach, kiedy wskazane jest zastosowanie leczenia skojarzonego (wziewny kortykosteroid i długo działający β2-mimetyk): u pacjentów, u których wziewne kortykosteroidy wraz ze stosowanymi doraźnie β2-mimetykami nie zapewniają wystarczającej kontroli lub u pacjentów, u których wystarczającą kontrolę zapewniają zarówno wziewne kortykosteroidy, jak i długo działające β2-mimetyki. POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). Lek wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów w wieku ≥18 lat w objawowym leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) z natężoną objętością wydechową pierwszosekundową (FEV 1 ) <70% wartości należnej (po podaniu leku rozszerzającego oskrzela) i zaostrzeniami choroby w wywiadzie, pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela.
Dawkowanie Wziewnie. Preparat nie jest przeznaczony do początkowej terapii astmy. Dawkowanie składników preparatu jest ustalane dla danego pacjenta i powinno zostać zmodyfikowane w zależności od nasilenia objawów choroby. Modyfikację dawki należy rozważyć nie tylko w przypadku rozpoczynania terapii lekami złożonymi, ale też w trakcie ustalania dawki podtrzymującej. Jeśli u danego pacjenta konieczne jest podanie dawek leku innych niż dostępne w inhalatorze zawierającym preparat złożony, należy przepisać odpowiednie dawki β2-mimetków i (lub) kortykosteroidów w odrębnych inhalatorach. Dawkę należy ustalić na najniższym poziomie zapewniającym skuteczną kontrolę objawów. Pacjenci powinni być regularnie badani w celu utrzymania optymalnej dawki. Po uzyskaniu długotrwałej kontroli przy najniższej zalecanej dawce kolejnym etapem powinno być sprawdzenie samego wziewnego kortykosteroidu. Pacjentom należy przypomnieć o konieczności stosowania preparatu zgodnie z zaleceniami, także w okresie, kiedy objawy nie występują. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki przed przerwaniem terapii. Leczenia nie należy przerywać nagle. Bufomix Easyhaler 160 µg + 4,5 µg. Istnieją dwie metody terapeutyczne opisane poniżej. Terapia podtrzymująca. Preparat przyjmowany jako regularna terapia podtrzymująca z odrębnym, stosowanym doraźnie, szybko działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Pacjentom należy zalecić, aby posiadali zawsze dostępny, stosowany doraźnie, odrębny, szybko działający lek rozszerzający oskrzela. Dorośli (powyżej 18 lat): 1-2 inhalacje 2 razy na dobę; niektórzy pacjenci mogą potrzebować dawki do 4 inhalacji 2 razy na dobę. Młodzież (od 12 do 17 lat): 1-2 inhalacje 2 razy na dobę. W praktyce po uzyskaniu kontroli objawów, dzięki stosowaniu 2 razy na dobę, zmniejszenie dawki do najniższej dawki skutecznej może wiązać się ze stosowaniem leku raz na dobę, jeśli w opinii lekarza długo działający lek rozszerzający oskrzela w połączeniu z kortykosteroidem podawanym wziewnie będzie niezbędny do utrzymania kontroli. Rosnące wykorzystanie odrębnych szybko działających leków rozszerzających oskrzela wskazuje nasilenie choroby zasadniczej i uzasadnia ponowną ocenę terapii astmy. Dzieci w wieku ≥6 lat: u dzieci w wieku 6-11 lat zaleca się lek o mocy (80 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną). Dzieci <6 lat: nie zaleca się stosowania. Terapia podtrzymująca i łagodząca objawy. Preparat przyjmowany jako regularna terapia podtrzymująca stosowana doraźnie po wystąpieniu objawów. Pacjenci przyjmują dobową dawkę podtrzymującą preparatu, a ponadto przyjmują ten sam preparat doraźnie w odpowiedzi na wystąpienie objawów. Pacjentom należy zalecić, aby zawsze posiadali dostępny preparat Bufomix Easyhaler do stosowania doraźnego. Terapię podtrzymującą i łagodzącą objawy należy rozważyć szczególnie u pacjentów, u których: kontrola objawów astmy jest niewystarczająca i u których konieczne jest częste stosowanie leku łagodzącego objawy; w wywiadzie występowały zaostrzenia astmy, które wymagały interwencji medycznej. Ścisłe monitorowanie działań niepożądanych związanych z dawką niezbędne jest u pacjentów, którzy często stosują dużą liczbę doraźnych inhalacji preparatu. Dorośli i młodzież (12 lat i starsza): zalecana dawka podtrzymująca wynosi 2 inhalacje na dobę, stosowane w postaci jednej inhalacji rano i wieczorem lub 2 inhalacji rano lub wieczorem; u niektórych pacjentów właściwa może być dawka podtrzymująca wynosząca 2 inhalacje 2 razy na dobę. Pacjent powinien stosować 1 dodatkową inhalację doraźnie w przypadku wystąpienia objawów. Jeśli objawy utrzymywać się będą po upływie kilku minut, należy zastosować kolejną inhalację. Jednorazowo nie należy stosować więcej niż 6 inhalacji. Zazwyczaj nie jest potrzebna łączna dawka dobowa większa niż 8 inhalacji; jednakże w krótkich okresach można stosować łączną dawkę dobową do 12 inhalacji. Pacjentom przyjmującym powyżej 8 inhalacji na dobę należy zalecić konsultację z lekarzem. Należy poddać ich badaniom i - wg potrzeb - zmodyfikować terapię podtrzymującą. U dzieci poniżej 12 lat nie zaleca się terapii podtrzymującej i łagodzącej objawy. POChP. Dorośli: 2 inhalacje, 2 razy na dobę. Bufomix Easyhaler 320 µg + 9 µg. Astma. Dorośli (powyżej 18 lat): 1 inhalacja 2 razy na dobę; niektórzy pacjenci mogą potrzebować dawki do 2 inhalacji 2 razy na dobę. Młodzież (od 12 do 17 lat): 1 inhalacja 2 razy na dobę. Pacjenci powinni być regularnie badani przez w celu utrzymania optymalnej dawki leku. W praktyce po uzyskaniu kontroli objawów, dzięki stosowaniu 2 razy na dobę, zmniejszenie dawki do najniższej dawki skutecznej może wiązać się ze stosowaniem preparatu raz na dobę, jeśli w opinii lekarza długo działający lek rozszerzający oskrzela w połączeniu z kortykosteroidem podawanym wziewnie będzie niezbędny do utrzymania kontroli. Rosnące wykorzystanie odrębnych szybko działających leków rozszerzających oskrzela wskazuje nasilenie choroby zasadniczej i uzasadnia ponowną ocenę terapii astmy. POChP. Dorośli: 1 inhalacja 2 razy na dobę. Dzieci w wieku ≥6 lat: u dzieci w wieku 6-11 lat zaleca się lek o mocy (80 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną). Dzieci <6 lat: nie zaleca się stosowania. Preparat w dawce 320 µg + 9 µg można stosować jedynie w terapii podtrzymującej. Szczególne grupy pacjentów. Nie istnieją specjalne wymagania dotyczące dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Brak dostępnych danych dotyczących stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. U pacjentów z ciężką postacią marskości wątroby można spodziewać się nasilonej ekspozycji.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Budesonide+Formoterol fumarate

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Symbicort Turbuhaler proszek do inh.((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - 120 dawek 120 dawek ryczałt 37,24 PLN 128,03 PLN
Symbicort Turbuhaler proszek do inh.((80 µg+4,5 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 24,44 PLN 75,20 PLN
Symbicort Turbuhaler proszek do inh.((320 µg+9 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 36,65 PLN 127,44 PLN
Bufomix Easyhaler proszek do inh.((320 µg+9 µg)/dawkę) - inhalator (60 dawek) inhalator (60 dawek) ryczałt 22,48 PLN 113,27 PLN
Bufomix Easyhaler proszek do inh.((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - inhalator (120 dawek) inhalator (120 dawek) ryczałt 37,17 PLN 127,96 PLN
DuoResp Spiromax proszek do inh.((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - inhalator (120 dawek) inhalator (120 dawek) ryczałt 30,41 PLN 121,20 PLN
DuoResp Spiromax proszek do inh.((320 µg+9 µg)/dawkę) - inhalator (60 dawek) inhalator (60 dawek) ryczałt 20,31 PLN 111,10 PLN
Symbicort aerozol inhalacyjny, zaw.((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - inhalator 120 dawek inhalator 120 dawek 30% 62,24 PLN 128,03 PLN
Airbufo Forspiro proszek do inh., podzielony((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 16,11 PLN 59,90 PLN
Airbufo Forspiro proszek do inh., podzielony((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - 2 inhalatory x 60 dawek 2 inhalatory x 60 dawek ryczałt 18,90 PLN 109,69 PLN
Airbufo Forspiro proszek do inh., podzielony((320 µg+9 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 20,05 PLN 110,84 PLN
Oxodil Combo proszek do inh., podzielony((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 13,81 PLN 57,60 PLN
Oxodil Combo proszek do inh., podzielony((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - 2 inhalatory x 60 dawek 2 inhalatory x 60 dawek ryczałt 18,89 PLN 109,68 PLN
Oxodil Combo proszek do inh., podzielony((320 µg+9 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 20,04 PLN 110,83 PLN